1 May 2015

contempo7 : Lighting Tools | Ivaylo Hristov


1 |05 - 18 :00 ч
ГАЛЕРИЯ АРХИС | ARHIS GALLERY
БУЛ КНЯЗ БОРИС 67| ВАРНА  9000
67 KNYAZ BORIS | VARNA 9000

Lighting Tools
Изложба на Ивайло Христов | Exhibition by Ivaylo Hristov
повече за изложбата
Lighting Tools
Серия светещи обекти и рисунки.

Инструментите са „оръдие на труда“... но не съвсем. 
Проектът Lighting Tools показва един различен поглед върху предметите/инструментите от ежедневието. Обикновено са възприемани, като средство за увеличаване на благата чрез труд, по примера на широко разпространените текстове от миналото. Днес очевидно подобни тези са недостатъчни.
Чрез Lighting Tools се поставя въпроса за възможността обекта, да бъде мислен извън обичайната представа за „държан-в-ръка”, като „полезен“ и „функционален“. Самите Светещи инструменти физически е трудно, да бъдат задържани дълго време, което фактически ни извежда от тяхната утилитарност.
Във времето в което живеем, човешкото присъствие и трудово усилие отстъпват място на автономното действие на усъвършенствани механизми, което задава някои съществени въпроси по отношение на битието. Проектът Lighting Tools връща фокуса към първичните прости уреди, присъщи за обичайната трудова дейност, превръщайки ги във физически неизползваеми. Целта е, да открие допълнителен дискурс във възприятието за инструментите и екипировката, като универсален инструментариум.

Изложбата Lighting Tools представя авторски работи от последните 2 години.

*****

„Очевидно е, че Ивайло Христов е от авторите, които са склонни упорито да търсят философска мотивация на това, което създават. Така в неговите текстове далеч неслучайно се прокрадва въпрос от типа: „Как биха могли да бъдат мислени обектите извън обичайната представа за „полезни“.

Авторът говори за не-инструменти. Те са светещи и невъзможни за употреба, защото парят. Те подчертано са изкуство, а онези, от които ме болят ръцете, са „живот“, някаква възможна и случила ми се „реалност“.
Инструментите не са само полезни и Ивайло е прав за това. Те са жизнено важни аксесоари за една огромна част от населението на земята. И затова той има пълното основание да ги деутилизира, да ги направи едва ли не декоративни, да ги покаже в състояние, което е по-близо да възприятието на бижутерийна витрина, отколкото на обект, свързан с всички съмнително приятни „екстри“, съпровождащи  физическото усилие. Впрочем мястото – едно от знаковите подземия в нашата столица, е повече от подходящо. Инструментите са концепция и средство за изход.“
Свилен Стефанов

****************
more about 

LIGHTING TOOLS
Tools are ‘instruments of production’ ..
..but not completely.
Lighting tools comprise a couple of possible interpretations of practical objects of daily life. The project Lighting Tools puts out the perception of the tools per se – thought out of the notion for ‘held in handgrip’. The works are based on some contemporary object-orientated philosophical texts.
Usually ‘tools’ are perceived as labour instruments and means for accumulation of goods, as implied by the wide works of the past. Today such implications are extremely obsolete and insufficient, and value is more likely forged.
Lighting tools raise the question for the possibility the object/tool to be perceived out of the usual prerequisite of utility and functionality. The object, separated of its subjective association, lightens its essence to an impossible new substance for the person. Whether we call them untouchables, sacred, super tools or fetishes, their turning into im-possible opens a new perspective.
The lighting tools cannot be held in hand for long, which physically denies their utility.
The removal of human presence calls the perception of independently existing objects. The tools can independently execute an impact and transformation of reality.
Today the human presence and effort steps back in front of autonomous action of advanced mechanisms, which raises essential questions about being.
The project Lighting tools turns the focus back to the primal simple tools, indicative for labour activity, making them unusable. The aim is to find an additional discourse in the perception of tools and equipment as a united instrumentarium.
Ivaylo Hristov

http://hiivaylohristov.wix.com/engl

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.